Regulations

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

PANROBAK.pl

 

   I     SŁOWNIK

 

   1     Sprzedający – International Events Krystian Herba z siedzibą w Rzeszowie, 35-111 ul. Legionów 6/4, NIP: 813-315-25-98

   2     Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca zamówienia w ramach sklepu internetowego www.panrobak.pl 

   3     Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

   4     Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.panrobak.pl

   5     Sklep internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.robak.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać zamówienia.

   6     Towary – rzeczy ruchome, prezentowane w Sklepie Internetowym, mogące być przedmiotem umowy sprzedaży

   7     Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość towaru.

 

        

   II     POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

   1     Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.panrobak.pl

   2     Sklep internetowy działający pod adresem www.panrobak.pl prowadzony jest przez firmę International Events Krystian Herba z siedzibą w Rzeszowie, 35-111 ul. Legionów 6/4, NIP: 813-315-25-98

   3     Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet, przez stronę www.panrobak.pl 

   4     Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 ze zm.).

   5     Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1422).

   6     Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1182).

   7     W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.

   8     Regulamin znajduje się na stronach sklepu internetowego www.panrobak.pl i jest dostępny dla każdego w każdym czasie. 

   9     Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT (są cenami brutto) oraz w euro.

  10    Oferta dotycząca kolekcji sezonowych zawarta na stronie sklepu internetowego ważna jest do wyczerpania zapasów.

   11   Firma International Events Krystian Herba zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego, wycofania ze sprzedaży towarów, wprowadzenia nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

  12    Sklep internetowy dokłada wszelkich starań, aby zdjęcia towarów jak najdokładniej odzwierciedlały ich rzeczywisty wygląd. W związku z tym, ze ustawienia wyświetlania jak również parametry poszczególnych monitorów mogą różnić się od siebie, sklep internetowy nie odpowiada za możliwe różnice w gamie kolorystycznej między faktycznym wyglądem produktu, a obrazem wyświetlanym na monitorze Klienta.

   13   Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Zmiana ta nie dotyczy zamówień będących w trakcie realizacji.

   14   Klient ma możliwość uiszczenia opłaty za zamówiony towar przelewem bankowym lub płatnością za pobraniem.

   15   Zakupy w sklepie internetowym www.panrobak.pl mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz przedsiębiorców.

 

   III    SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I DOKONYWANIE PŁATNOŚCI

 

   1     Zamówienia towarów w sklepie internetowym www.panrobak.pl można składać poprzez formularz zamówieniowy, stanowiący integralną część platformy sklepu internetowego.

   2     Zamówienia może dokonać Klient, który poda dane wymagane do realizacji zamówienia lub posiada swoje konto w sklepie internetowym.

   3     Zarejestrowany użytkownik (posiadający konto) ma możliwość dokonywania zakupów wielokrotnie – bez konieczności każdorazowego wpisywania swoich danych niezbędnych do realizacji zamówienia, śledzenia zmian statusu złożonego zamówienia, wglądu we wszystkie złożone zamówienia w tym archiwalne (zrealizowane), wprowadzania zmian lub anulowania złożonego zamówienia, które nie zostało przekazane do realizacji, zmiany adresu wysyłki.

   4     Można złożyć jednorazowe zamówienie bez konieczności zakładania konta w sklepie internetowym. 

   5     Wybór zamawianych towarów przez Klienta jest dokonywany przez ich dodanie do koszyka.

   6     Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

   7     Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:

 1. a) podawane są w złotych polskich lub walucie rozliczeniowej EU,
 2. b) zawierają podatek VAT,
 3. c) nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.

   8     Klient spoza kraju Unii Europejskiej poza kosztami przesyłki ponosi dodatkowo koszty związane z opłatami celnymi – opłaty te są doliczane do wartości zamówienia.

   9     Po złożeniu zamówienia Klient dostaje e-mailem informację o jego otrzymaniu przez sklep internetowy (potwierdzenie zamówienia).

   10   W razie potrzeby anulowania zamówienia Klient powinien jak najszybciej skontaktować się ze sklepem internetowym telefonicznie lub e-mail.

   11   Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

 

 

   IV   REALIZACJA ZAMÓWIEŃ – DOSTAWA

 

   1     Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedającego.

   2     Podstawowym warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest podanie podczas składania zamówienia poprawnych danych kontaktowych i adresowych do wysyłki.

   3     Sklep internetowy zastrzega sobie prawo weryfikacji poprawności i prawdziwości każdego zamówienia poprzez kontakt telefoniczny z Klientem na numer podany przez Klienta w formularzu zamówienia.

   4     W przypadku niedostępności zamówionego towaru Klient jest niezwłocznie informowany o tym fakcie w celu podjęcia decyzji o sposobie realizacji pozostałej części złożonego zamówienia (częściowa jego realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania na towar brakujący, zamiana brakującego towaru na inny dostępny w sklepie, anulowanie całości zamówienia i zwrot pieniędzy za zamówione towary w przypadku przedpłaty na konto).

   5     Termin realizacji zamówienia powinien wynosić od 6 do 8 dni roboczych i jest zależny między innymi od:

 1. a) wybranego przez Klienta sposobu płatności – w przypadku wyboru      opcji „przedpłaty” realizacja zamówienia następuje po                                zaksięgowaniu na rachunku bankowym Sprzedającego wpłaty za Towar        oraz za dostawę;
 2. b) dostępności Towaru;

   6     Realizacja zamówienia w przypadku zamówienia płatnego przelewem rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty dokonanej przez Klienta. 

   7     Realizacja zamówienia w przypadku zamówienia za pobraniem zaczyna się od razu po wpłynięciu zamówienia do sklepu internetowego (w przypadku zamówienia złożonego w dniu wolnym od pracy realizacja zaczyna się w najbliższym dniu roboczym).

   8     Dane do przelewu:

 

         w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko Klienta oraz numer zamówienia.

   9     Towary zamówione w sklepie internetowym wysyłane są wyłącznie pod adres podany przez Klienta w formularzu zamówienia.

   10   Przesyłki są zawsze dobrze zabezpieczone. Przed podpisaniem odbioru przesyłki należy dokładnie obejrzeć opakowanie. W przypadku widocznych istotnych uszkodzeń, Klient nie powinien odebrać przesyłki, należy wtedy sporządzić protokół szkody w obecności listonosza lub kuriera.

   11   Do każdej przesyłki dołączany jest dowód zakupu (faktura VAT lub paragon fiskalny). W przypadku, gdy Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT i chce otrzymać fakturę powinien wysłać o tym informację, np. e-mailem bezpośrednio po dokonanym zakupie podając niezbędne dane. 

 

   V    UPRAWIENIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

   1     Klient może odstąpić od umowy sprzedaży Produktów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni kalendarzowych.

   2     Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Klienta poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży na adres: International Events Krystian Herba Ul. Legionów 6/4 35-111 Rzeszów

   3     Wskazany powyżej termin 14-dniowy liczony jest od dnia, w którym nastąpiło wydanie Klientowi Towaru przez przewoźnika.

   4     W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, co oznacza, że oświadczenie o odstąpieniu będzie uznane za nieskuteczne w przypadku, gdy okaże się, że zwrócony Towar posiada uszkodzenia mechaniczne, zabrudzenia lub gdy występują w nim braki elementów które stanowią jego integralną część, chyba że powyższe nastąpiło w wyniku niezgodności Towaru z umową w rozumieniu ustawy z dnia Ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827)      

   5     Zwrot wzajemnych świadczeń, powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu (14) dni.

   6     Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami niepodważalnie stwierdzającymi jego nabycie w Sklepie przy jego sprzedaży na adres : International Events Krystian Herba Ul. Legionów 6/4 35-111 Rzeszów

   7     Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

   8     Do zwracanego produktu powinienbyć załączony formularz zwrotu towaru produktu. Formularz zwrotu dla klienta dostępny jest TUTAJ. Brak formularza, paragonu lub innego dokumentu potwierdzajacego dokonanie zakupu zwracanego produktu, uniemożliwia poprawne przeprowadzenie procesu rozpatrzenia zwrotu.

   9     Towar zwracany nie może nosić śladów użytkowania. Do takich śladów między innymi należą: wypchane kieszenie, wypchany lub rozciągnięty materiał na łokciach lub kolanach, ślady po kosmetykach, np. fluidzie, szmincce, tuszu, zapachach kosmetycznych lub innych zapachach domowych lub przemysłowych (papierosy, smażony tłuszcze etc.), skutki prania i inne znamiona świadczące o tym, że produkt był używany, nieprawidłowo przechowywany lub przymierzany w sposób niewłaściwy.

   10   W przypadku wystąpienia w/w śladów, Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zwrotu. W takiej sytuacji produkt wraz z uzasadnieniem odmowy przyjęcia zwrotu, zostanie odesłany do Klienta przesyłką pocztową na koszt Sprzedającego.

   11   Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

         - Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

         - Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu związane z odstąpieniem od umowy

 

   VI   REKLAMACJA

   1     Sklep internetowy jako sprzedawca odpowiada względem Klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) na podstawie przepisów ustawy Kodeks cywilny.

   3     Sklep internetowy jest zobowiązany sprzedać i dostarczyć Klientowi towar bez wad fizycznych i prawnych.

   4     Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku, gdy towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). 

   5     Towar sprzedany ma wadę prawną, jeżeli stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

   6     Wada fizyczna polega na niezgodności towaru z umową sprzedaży. Towar jest niezgodny z umową sprzedaży w szczególności jeżeli: 

 1. a) towar nie ma właściwości, które towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w umowie sprzedaży oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
 2. b) towar nie ma właściwości, o których istnieniu Sklep internetowy zapewniał;
 3. c) towar został Klientowi wydany w stanie niezupełnym. 

   10   Sklep internetowy ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili wydania towaru Klientowi lub wynikły z przyczyny tkwiącej w towarze sprzedanym w tej samej chwili.

   11   Sklep internetowy jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy sprzedaży.

   12   Reklamację należy zgłosić na adres e-mail herba.natalia@gmail.com w tytule wpisując REKLAMACJA, lub przesłać na adres: International events Krystian Herba ul. Legionów 6/4 35-111 Rzeszów

   13   W celu rozpatrzenia reklamacji Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) na adres: International events Krystian Herba ul. Legionów 6/4 35-111 Rzeszów i opisem reklamacji.

   14   W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta istnieje możliwość wymiany reklamowanego produktu na inny lub zwrot należności na konto bankowe wskazane przez Klienta lub w sposób w jaki Kupujący dokonał zapłaty za reklamowany Towar. Zwrot zostaje zrealizowany w terminie 14 dni od momentu rozpatrzenia reklamacji.

   15   Koszt dostarczenia reklamowanego Towaru do Sprzedającego pokrywa Klient. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

   16   Sklep internetowy dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, tj. rachunek bankowy Konsumenta – jeśli zamówienie było opłacone z góry za pomocą przelewu lub przy odbiorze u kuriera lub na poczcie, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

   8     Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli:

 1. a) pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle takiego numeru rachunku bankowego,
 2. b) gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu,
 3. c) jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.  

 

   VII  DANE OSOBOWE

 

   1     Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sklep internetowy danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta w sklepie internetowym www.panrobak.pl oraz w procesie korzystania ze sklepu internetowego, w tym dokonywania zakupów. 

   2     Wszystkie gromadzone dane osobowe wykorzystywane są do realizacji zamówień oraz za zgodą Klienta w celu informowania go o aktualnych promocjach i przecenach w sklepie internetowym.

   3     Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Sklep internetowy danych osobowych może uniemożliwić świadczenie przez sklep internetowy usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w sklepie internetowym.

   4     Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.

   5     Klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich zmiany.

 

 

 

   VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1       Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.

2       Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie Sklepu Internetowego. W przypadku Klientów zarejestrowanych będą oni związani postanowieniami nowego Regulaminu.

3       Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie Sklepu Internetowego

4       Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

5       Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta.

up
Shop is in view mode
View full version of the site
Sklep internetowy Shoper.pl